Praktické rady při úmrtí

Co dělat neprodleně po úmrtí?

A.) Došlo-li k úmrtí v bytě nebo na veřejném prostranství

Mějte na paměti, že nejdříve je nutné zavolat lékaře (nebo koronera) linka 155 nebo 112, který provede ohledání těla zesnulého a vystaví tzv. List o prohlídce zemřelého. Pokud lékař nenařídí pitvu, obraťte se na vámi vybranou pohřební službu, aby provedla odvoz těla zesnulého a uložila jej do chladícího zařízení. V případě, že se následně z jakéhokoliv důvodu rozhodnete sjednat pohřeb u jiné pohřební služby, můžete tak učinit, avšak jste povinni uhradit náklady spojené s odvozem a uložením zesnulého.

V případě úmrtí beze svědků nebo při podezření z trestného činu bude k ohledání těla přizvána i policie ČR, policie může nařídit provedení soudní pitvy.

Nařídí-li lékař pitvu, objednává společně s ní i převoz. Pohřební služba, která tento převoz uskuteční, tak činí na základě objednávky lékaře a náklady s tímto spojené jsou hrazeny ze zdravotního pojištění zemřelého. V žádném případě vám tedy nemohou být účtovány. Výběr pohřební služby pro pohřbení dále záleží na vašem rozhodnutí.

B.) Došlo-li k úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče

O úmrtí budete informování personálem, který zároveň přivolá lékaře k ohledání těla zesnulého a vystavení tzv. Listu o prohlídce zemřelého. Pokud lékař nenařídí pitvu, bude zesnulý převezen do chladicího zařízení. Nemá-li daná nemocnice nebo ústav sociální péče (např. domov důchodců) vlastní chladicí zařízení jsou ze zákona povinni využít k tomuto účelu smluvního partnera. Tím může být například pohřební služba nebo jiná instituce. Nařídí-li lékař pitvu, bude k ní zesnulý převezen. Pohřební služba, která tento převoz uskuteční, tak činí na základě objednávky lékaře a náklady s tímto spojené jsou hrazeny ze zdravotního pojištění zemřelého. V žádném případě vám tedy nemohou být účtovány. Výběr pohřební služby pro pohřbení dále zaleží na vašem rozhodnutí.

Chladicí zařízení je zpravidla zpoplatněno.

Upozorňujeme, že chladicí zařízení v místě nemocnice nebo ústavu sociální péče je po dobu 48 hodin od úmrtí nebo provedení pitvy ze zákona zdarma, po této době však dochází k zpoplatnění této služby. Cena se zpravidla počítá podle počtu dní uložení.

Výběr pohřební služby k odvozu těla a pohřbení

Mějte na paměti, že nabídka a především úroveň pohřebních služeb se liší. Upozorňujeme, že nápadně nízké ceny za pohřbení jsou často kompenzovány nízkou kvalitou nabízených služeb. Je tedy vhodné se na vše potřebné předem zeptat. Nebojte se oslovit více pohřebních služeb a teprve poté se rozhodněte. Poté, co si vyberete pohřební službu, která nejvíce vyhovuje vašim potřebám a sjednáte pohřeb, může tato pohřební služba provést převoz zemřelého ze zdravotnického / sociálního zařízení, nebo jejich smluvního partnera.

Pro objednání pohřbu máte ze zákona 96 hodin

Navštívit pohřební službu a objednat pohřeb byste však měli do 96 hodin od úmrtí. Po této době je ten, u něhož se tělo zesnulého nachází, oprávněn žádat obec nebo městskou část příslušnou místu úmrtí o zařízení sociálního pohřbu. V praxi však tato doba bývá většinou delší.

Sjednávání pohřbu

Při sjednávání pohřbu se domluví určité náležitosti posledního rozloučení. Na výběr zde je rozloučení bez obřadu, s obřadem, pohřeb žehem (kremace) nebo pohřeb do země, různé druhy rakví, uren a květinových výzdob. Ve větších městech k tomuto výčtu lze zahrnout také výběr obřadní síně. S sebou si nezapomeňte vzít svůj občanský průkaz (pokud jste objednavatel), nejlépe také občanský průkaz, rodný list, kartičku pojištění a oddací list zesnulého. Je také vhodné s sebou vzít oblečení pro zesnulého na jeho poslední cestu. Pokud takto neučiníte, pohřební služba zesnulého obleče do speciálního rubáše, který Vám bude naúčtován.

Obřad

Po sjednání přichází na řadu obřad, který je velmi pietní a konzervativní záležitost. Proto se, prosím, vyhněte jakýmkoliv módním výstřelkům, veselým barvám, u žen také přehnanému líčení. Po obřadu následuje kremace, nebo uložení zesnulého do země. Urnu si lze vyzvednout většinou nejpozději za 10 dní od obřadu. S sebou si nezapomeňte občanský průkaz objednavatele pohřbu, resp. plnou moc pro vyzvednutí urny, pokud je objednavatel indisponován. Urna je v pohřebním ústavu dle zákona skladována maximálně po dobu 1 roku, poté většinou dochází k uložení ostatků do hromadného hrobu.

Úřady

Úmrtní list

Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům. K ověření právního zájmu by měli tito jmenovaní při objednávání pohřbu doložit rodný nebo oddací list a doklad totožnosti. Úmrtní list vydává matriční úřad příslušný místu úmrtí (nikoliv místu bydliště) zesnulého a bude Vám zaslán doporučeně poštou. Pokud není při sjednávání pohřbu dohodnuto jinak, má matrika 30 dnů na vyřízení.

Vdovecký a sirotčí důchod

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u Správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

1. K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
 • občanský průkaz pozůstalého
 • originál oddacího listu
 • originál úmrtního listu manžela/manželky
 • poslední výměr důchodu manžela/manželky
 • poslední výměr důchodu pozůstalého

Pokud byl zesnulý zaměstnán, pozůstalý uplatňuje nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého.

2. K žádosti o sirotčí důchod žadatel přikládá:
 • občanský průkaz žadatele
 • originál rodného listu dítěte
 • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 • originál úmrtního list
3. Odhlášení důchodu a zdravotního pojištění

Kartička zdravotního pojištění se vrací na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny. Odhlášení důchodu se provádí na ČSSZ Praha 5, Křížová 25, telefonní číslo 257 061 111.

4. Přepis změny stavu v občanském průkazu

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů. K žádosti o nový OP se přikládá:

 • Váš OP
 • originál úmrtního listu

Unie pohřebních služeb